Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 7Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
21 września 2023 r. odmawiamy Dzień 7 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 7 Nowenny).
ALICJA MARIA LENCZEWSKA SŁOWO POUCZENIA Lata: 1992 – 1994
N. 24.V.92. godz. 9
Każdy grzech ludzki czyni wyrwę w Moim Królestwie Miłości. Strzeż się i pilnuj abyś nie uległa pokusie
w chwili nasilenia próby, która trwa nieustannie – całe twoje życie ziemskie. Proś Maryję, aniołów i
świętych w Niebie o ochronę, byś budowała Królestwo Moje, a nie szkodziła mu swymi grzechami.
Każdy grzech jest budowaniem królestwa szatana na ziemi i w sercach ludzi, każda nieprzyjaźń i
nieżyczliwość także. Ludziom źle czyniącym potrzebne jest Miłosierdzie i pomoc przez
wstawiennictwo Matki Mojej, a o to prosić zawsze możesz. I jest konieczne, byś to czyniła,
współczując im w ich cierpieniu, z którego nie zawsze zdają sobie sprawę. Módl się i pokutuj za tych,
którzy uczynić tego nie potrafią, bo ulegli złu, jakie dziś tak bardzo panuje w świecie.
Pt. 29.I.93. godz. 7,45
Będzie lepiej – o wiele lepiej – jeśli swą uwagę skoncentrujesz na Moim Miłosierdziu i potrzebach
ludzi, którym możesz je okazać, zamiast na sobie samej: swej grzeszności, swych odczuciach, swej
samoocenie. W twoich wewnętrznych napięciach ulgę przyniesie odwrócenie się od nich, by
okazywać miłość czynną innym ludziom: biednym i nieporadnym, bo tacy wszyscy jesteście. Wszyscy
potrzebujecie wzajemnie okazywanej sobie dobroci. To uleczy bardziej twoje zranione serce niż
poszukiwanie Mojej pomocy w odosobnieniu i trwaniu w zniechęceniu wobec ludzi i siebie samej.
Wystarczy ci Mojej łaski i Moja opieka zapewni ci dość czasu i możliwości na skupienie, ciszę wokół
ciebie i ciszę serca twojego, jeśli Moje Miłosierdzie będzie w centrum twojej uwagi i pragnień. Czyż
nie tak wyglądała Moja misja na ziemi? Rozglądnij się wokół siebie, a zobaczysz tych, którzy są obok,
a potrzeba zatroszczyć się o nich. Tu gdzie jesteś pomoc serca bardziej jest potrzebna niż pomoc rąk.
N. 2.V.93. godz. 0,20
Dał mi Pan łaskę zrozumienia, czym jest miłość: Kochać to znaczy pragnąć czynić dobro i czynić dobro
nie zważając na to, jaki jest ten ktoś i jak odnosi się do mnie oraz do wartości, jakie ja uznaję. Czynić
dobro tylko ze względu na kogoś. Wszystko dać nic nie chcąc dla siebie – więcej – tracąc wszystko, co
moje. Mądrze – aby obdarzyć prawdziwym Dobrem: by ocalić duszę.
To jest czysta Miłość – zupełnie inna niż to, co uznawane jest za miłość nawet w bardzo szlachetnym
ujęciu. Chrystus kochał tych, którzy pluli na Niego, znęcali się nad Nim, lekceważyli Go. Każdemu

czynił DOBRO i każdego obdarzył największym Dobrem – życiem wiecznym w szczęściu – wiadomo, za
jaką cenę własną. Nie chcąc w zamian nic dla Siebie. Jeśli mam być miłosierna dla kogoś to nie
dlatego, że widzę w nim Chrystusa i lituję się nad Nim. Lecz dlatego, że mój bliźni jest nędzny i
cierpiący podobnie jak ja i podobnie jak ja zamotany we własną głupotę i grzeszność. Mogę okazywać
Miłosierdzie (autentycznie i w pokorze) tylko wtedy, gdy dogłębnie poznam jak bardzo ja sama
potrzebuję Miłosierdzia od Pana.
Jakże wielkiego Miłosierdzia potrzebują ci, którzy nic o tym nie wiedzą. I jak wiele trzeba dla nich
czynić, by powrócili do Chrystusa. Dobrem – czyli miłością – jest tylko to, co rodzi człowieka dla
Chrystusa.
Dzień siódmy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem
Słowa Pana Jezusa:
– Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie
Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją
męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego
litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu
przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej
szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
Św. Siostra Faustyna:
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania
najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość
miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich
udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są
zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie
będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
(…) Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i
czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, [a] które
są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce
ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń
miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według
nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa,
który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie
Moje – Ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako
swej chwały.
KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.