Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 5Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
20 kwietnia 2023 r. odmawiamy Dzień 5 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 5 Nowenny).
(J 16,12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.
Duch Święty — obiecuje Jezus w Ewangelii — „doprowadzi was do całej prawdy”. To właśnie dlatego
Kościół nie może zbłądzić w wierze, ale się w niej wciąż odnawia i pogłębia. I właśnie mocą Ducha
Świętego każdy z nas trwa w wierze Kościoła i się w niej pogłębia. „Aż dojdziemy wszyscy razem do
jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości
według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13).
Otóż sam Duch Święty czuwa nad rozwojem wiary, zarówno w całym Kościele, jak w każdym z nas. To
właśnie dzięki Duchowi Świętemu trwamy w jednej wierze. Jeśli ktoś odchodzi od wiary Kościoła,
znaczy to, że dopuścił do swojej duszy jakiegoś ducha kłamstwa. Duch Święty nigdy nie prowadzi
człowieka przeciwko wierze Kościoła. Bo jest On Duchem Prawdy i Duchem Chrystusa, toteż nie może
się zdarzyć, żeby Duch Święty wyciągnął kogoś z Kościoła, który jest przecież Oblubienicą Chrystusa.
Dla św. Ambrożego głównym kluczem w przyjmowania katolików z powrotem do Kościoła jest
zachowanie ducha łagodności i miłosierdzia.
Jeśli najwyższym celem cnoty jest to, co służy większemu pożytkowi, to łagodność jest najmilszą ze
wszystkich cnót, bo nie krzywdzi nawet tych, których potępia, a tych, których potępia, czyni zazwyczaj
godnymi rozgrzeszenia.
Co więcej, jest to jedyna cnota, która doprowadziła do wzrostu Kościoła, o co zabiegał Pan za cenę
swojej Krwi. Naśladując miłującą dobroć nieba i dążąc do odkupienia wszystkich, zmierza do tego celu
z łagodnością, którą mogą znieść ludzkie uszy, w obliczu której ich serca nie tracą wiary, a ich duch
nie słabnie.

Dzień piąty Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:
– Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu
miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy
wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi męki.
Św. Siostra Faustyna:
I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym
Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze
odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich
z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność
miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i odszczepieńców,
którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach.
Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla
nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają
wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
. KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Komentarze są zamknięte.