Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją:  Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

27 sierpnia  2020 r. odmawiamy Dzień 8 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni  Dzień 8  Nowenny).

  1. Stefan  Maria Manelli, FI

Maryja jest naszą Matką Współodkupicielką, która zrodziła nas na Kalwarii, w jedności z Panem Jezusem, naszym Odkupicielem. Jest Ona Matką wszystkich dusz i możemy słusznie wierzyć, że w szczególności tych, które najbardziej cierpią i potrzebują współczucia, pomocy i pocieszenia w ich udręce. Takimi właśnie są zwłaszcza dusze czyśćcowe, przygotowujące się do wejścia do nieba poprzez oczyszczenie ze wszelkiej zmazy grzechu. Święty Leonard z Porto Maurizio zaleca nam wszystkim: „Módl się zawsze do Najświętszej Panienki za dusze czyśćcowe. Ona czeka na twoją modlitwę, aby zanieść ją przed tron Boży, uwalniając natychmiast dusze, za które ty się modlisz“.

Wielu świętych opowiada o częstych wizytach składanych w czyśćcu przez Matkę Bożą, przynoszącą pocieszenie i wsparcie swoim wiernym i potrzebującym dzieciom. Jej matczyne Serce udziela łask i błogosławieństw, a w czasie Jej wizyt zawieszone zostają cierpienia dusz czyśćcowych… Potwierdza to prawdę, iż Maryja nie opuszcza ani nie zaniedbuje nigdy swoich wiernych dzieci – ani na ziemi, ani w czyśćcu.

Święty Bonawentura

Doktor Seraficki wkłada w usta samej Najświętszej Panny słowa o pomocy, jakiej osobiście udziela Ona duszom czyśćcowym: „Przeniknęłam głębię czyśćca, aby pocieszyć moją obecnością te święte dusze“.

Święta Brygida Szwedzka

Wielka mistyczka, pożerana żarem miłości do dusz cierpiących w czyśćcu, św. Brygida, przytacza nam słowa, jakie skierowała do niej Matka Boża w jednym z widzeń: „Jestem Matką wszystkich tych, którzy znajdują się w czyśćcu – i ich cierpienia są zawsze łagodzone za moim wstawiennictwem“.

Święty Bernardyn ze Sieny

Wielki kaznodzieja franciszkański i gorliwy czciciel Najświętszej Panny Maryi, św. Bernardyn ze Sieny, posuwa się do określenia Jej zwrotem „Pełnomocniczka Czyśćca“. Uważa on, że Maryja nieustannie poświęca swoją matczyną uwagę i troskę pomocy wszystkim duszom czyśćcowym.

Święta Weronika Giuliani

W dzienniku tej świętej kapucyńskiej stygmatyczki znajdujemy te oto słowa: „Mój Anioł Stróż dał mi rozmawiać z pewną duszą czyśćcową. Powiedziała mi: zlituj się nade mną. Nikt z żyjących nie może zrozumieć, jak ogromne są te cierpienia! Zlituj się nade mną…  Poleciłam ją Najświętszej Panience i wydało mi się, że zobaczyłam radość tej duszy, kiedy mówiła mi: Teraz wiem, że rychło wyjdę stąd dzięki twojej miłości. Po krótkim czasie ujrzałam tę duszę uwolnioną od jej cierpień, całą piękną i chwalebną, przyodzianą w niewypowiedziany blask. Wydawała się być nowym słońcem; co więcej – postawiona obok naszego słońca, byłaby jaśniejsza od niego“.

Święty Alfons de Liguori

Ten wielki Doktor Kościoła i wspaniały święty stwierdza – i co więcej zapewnia – iż dusze w czyśćcu z jednej strony niewątpliwie bardzo potrzebują pomocy, a z drugiej „nie mogą same sobie pomóc“. Toteż matczyna miłość Maryi sprawia, iż Ona sama staje się obecna wśród dusz czyśćcowych; „Matka miłosierdzia angażuje się w dopomożenie im“.

Święta Faustyna Kowalska

Także święta Siostra Faustyna, w czasie jednej ze swoich wizyt w czyśćcu, zdała sobie sprawę z tego, że Matka Boża odwiedzała znajdujące się tam dusze. Oto słowa świętej mistyczki: „Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w Czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę“. Szczęśliwi prawdziwi czciciele Maryi!

Święty Ojciec Pio

Niezapomniane są słowa wypowiedziane przez świętego Ojca Pio wieczorem 15 lipca 1959. Święty był chory i znajdował się w swojej celi, podczas gdy w kościele zgromadzili się jego synowie duchowi. Ojciec Pio przemówił do nich przez megafon, mówiąc: „Pamiętajmy o tym, że jutro jest święto Matki Bożej Szkaplerznej, będącej szczególną opiekunką dusz czyśćcowych. Polecajmy tej drogiej Matce święte dusze w czyśćcu. Któż z nas nie ma tam swoich bliskich i kto wie, jak wielu z nich cierpi tam może – a nawet z pewnością – także przez nas… Prośmy Mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący ich płomień. Jeżeli my będziemy miłosierni w stosunku do nich, jeżeli – nie daj Bóg! – i my będziemy musieli pójść do czyśćca, Pan Bóg sprawi, iż pojawią się inni, którzy pomogą z kolei nam“.

Jakże ważne są łaski udzielane przez Matkę Bożą duszom czyśćcowym w dniach maryjnych świąt i uroczystości i odpustów! Tradycyjna pobożność maryjna zapewnia nas, iż przy tych okazjach Matka Boża i Królowa Czyśćca udziela tym szerzej swoich łask i darów – tak, iż całe zastępy dusz czyśćcowych mogą wejść do wiecznej chwały i szczęśliwości nieba.

Szczególne miejsce pośród świąt maryjnych zajmuje pod tym względem Wniebowzięcie z duszą i ciałem Najświętszej Panny Maryi (15 sierpnia). Wydaje się, że każdego roku tego dnia odnawia się w jakiś sposób chwalebne wejście do nieba Bogarodzicy, której towarzyszą rzesze dusz opuszczających czyściec wychwalając Bożą Matkę i Królową Wszechświata.

Święty Piotr Damiani

Ten święty Doktor Kościoła opowiada w swoich pismach o mieszkańcach Rzymu mających zwyczaj odwiedzać z zapalonymi świecami kościoły w noc wigilii Wniebowzięcia. Któregoś roku zdarzyło się, że pewna szlachcianka, modląc się w bazylice Sancta Maria in Aracœli, ujrzała duszę dobrze sobie znanej damy, Marocji, zmarłej mniej więcej rok wcześniej i będącej jej matką chrzestną. Marocja powiedziała jej, że znajduje się teraz w czyśćcu z powodu popełnionych w młodości grzechów próżności, ale nazajutrz zostanie uwolniona razem z tysiącami innych dusz z okazji uroczystości Wniebowzięcia. „Każdego roku – mówiła ta dusza – Panna Maryja odnawia ten cud miłosierdzia, uwalniając z czyśćca tak wiele dusz, jak wielu mieszkańców ma Rzym [wówczas około dwustu tysięcy]. Tej nocy my, dusze czyśćcowe, zbliżamy się do poświęconych Jej sanktuariów. Gdybyś mogła nas widzieć, ujrzałabyś razem ze mną wielki tłum. Jako dowód prawdziwości tego, co mówię, zapowiadam ci, iż ty sama umrzesz za rok, dokładnie w to święto“.

Święty Piotr Damiani dodaje, iż rzeczywiście pobożna niewiasta zmarła rok później, wykorzystując ten czas na dobre przygotowanie się na pójście do nieba w dzień święta Maryi Wniebowziętej.

Różaniec święty to modlitwa maryjna w najpełniejszym znaczeniu tych słów. Jest ona bardzo skuteczna wyjednując wszystkie łaski, szczególnie pocieszenie i wspomożenie dusz czyśćcowych. Od świętego Dominika w Hiszpanii po bł. Bartolo Longo we włoskim sanktuarium w Pompejach, po błogosławionych pastuszków Franciszka i Hiacyntę z Fatimy (razem z ich kuzynką służebnicą Bożą s. Łucją) w Portugalii – rzesze świętych obojga płci czciły na całej ziemi Matkę Bożą poprzez modlitwę na różańcu, uzyskując nieprzeliczone łaski dla największych dzieł w Kościele i dla poszczególnych dusz.

Wszyscy święci, a także wszyscy wierni kochający Różaniec święty, zgodnie twierdzą, iż jest to najcenniejsza modlitwa jeśli chodzi o pocieszenie dusz czyśćcowych i dopomożenie im w jak najszybszym przejściu do wiecznego mieszkania w niebie wypełnionym wieczną Bożą miłością.

Święta Teresa od Jezusa

Pewnego dnia, kiedy święta Teresa przygotowywała się do odmówienia Różańca świętego ku czci Najświętszej Panny, ujrzała czyściec w formie wielkiej zagrody, w której dusze cierpiały pośród żywych płomieni.

Za pierwszym Zdrowaś Maryjo św. Teresa ujrzała strumień wody wylewający się z góry na te płomienie. Za każdą zdrowaśką pojawiał się nowy strumień, orzeźwiając dusze czyśćcowe, które pragnęłyby, żeby kojąca je modlitwa różańcowa trwała nieskończoność. Święta reformatorka Karmelu poznała w ten sposób ogromną wartość Różańca świętego, niosącego ulgę i wsparcie duszom w czyśćcu.

Święty Ojciec Pio

Po Mszy świętej to modlitwa różańcowa była formą wspomagania dusz czyśćcowych, jaką najchętniej stosował i najbardziej zalecał święty Ojciec Pio z Pietrelciny. Swoim duchowym synom powtarzał: „Duszom czyśćcowym pomaga się Różańcem i uczynkami miłosierdzia. Uciekajmy się do Matki Bożej, aby przyszła im Ona z pomocą, łagodząc ich cierpienia i płomień, jaki je dręczy“. Dając komuś koronę różańca mawiał: „Powierzam ci skarb; umiej z niego korzystać! Opróżnijmy jakiś kąt czyśćca“.

Uzbrójmy się więc w święty spryt i poślijmy naszymi Różańcami jak najwięcej dusz do nieba. Tym sposobem będziemy mili naszej ukochanej niebieskiej Mamie, a zarazem zdobędziemy sobie wielu braci i wiele sióstr, którzy będą za nami orędować w niebie.

Dzień ósmy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Św. Siostra Faustyna:

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe; dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

(…) Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Komentarze są zamknięte.