Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 9Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
19 października 2023 r. odmawiamy Dzień 9 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni
kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni Dzień 9 Nowenny).
„O święta Uczto,
na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki,
duszę napełniamy łaską
i otrzymujemy zadatek
przyszłej chwały”
(Z Liturgii Ciała i Krwi Chrystusa).
„Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii świętej. (…) Kocham je tak czule
i szczerze, a one Mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się
ze Mną jak [z] czymś martwym, a przecież mam Serce pełne miłości i miłosierdzia” (Dz. 1447).
Chyba żadne zagadnienie życia duchownego nie ściąga na siebie takiej uwagi, jak oziębłość, właśnie z
powodu owej niezwykłej odrazy, z jaką się Bóg do niej odnosi oraz strasznej przestrogi, jaką nam
równocześnie objawił, że nawet zimnota mniej Go obraża aniżeli oziębłość.
Któż to więc jest ten, co tak nadmiernym wstrętem Boga przejmuje, że czuje odrazę do własnego
stworzenia, które krwią swoją odkupił? Zgroza pomyśleć.
To ten, który jest cierpliwy, dopóki nie ma nic do cierpienia; który jest grzeczny, dopóki mu nikt nie
stanie na drodze; który jest pokorny, dopóki mu nikt na honor nie nadepnie; który chciałby być
świętym, byle to nic nie kosztowało; który pragnie cnoty, lecz bez umartwienia; który gotów by
działać dużo, ale nie chce zdobywać gwałtem królestwa niebieskiego.
Niestety! Na takim spełniają się słowa Księcia Apostołów:
 Czas jest, aby się sąd rozpoczął od domu Bożego. A jeśli naprzód od nas, któryż koniec tych, co nie
wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy ledwo zbawiony będzie, niezbożny i grzeszny gdzież się
okażą? (I Piotr 4, 17).
Obawiam się, że choroba oziębłości jest zbyt nagminną i że w tej chwili trawi wiele dusz, które się
tego nawet nie domyślają. Przeto za łaskę niemałą, niemal za przepowiednię cudownego uleczenia
sobie to poczytajmy, żeśmy sobie uświadomili swoją oziębłość; ale też bądźmy przekonani, że
zginiemy niechybnie, jeśli się nie weźmiemy do siebie zaraz po tym strasznym odkryciu. Będzie z nami

tak, jak z owym biedakiem, który zasypia w śniegu wśród marzeń przyjemnych – by się już nie
obudzić.

Dzień dziewiąty Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Słowa Pana Jezusa:
– Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze
te najboleśniej ranią serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od
duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest
taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.
Św. Siostra Faustyna:
Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego
Serca Twego dusze oziębłe; niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te
zlodowaciałe dusze, które podobne [są] do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu
najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i
obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
(…) Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna
Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść
miłosierdzia Twego…
KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.