Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 3Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
27 lipca odmawiamy Dzień 3 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy modlitwę
(wszystkie dni Dzień 3 Nowenny).
Strona księdza Pierzchalskiego
Dar pobożności
[…]Pobożność wiąże się w Starym Testamencie ze sprawiedliwością, z miłością i pokorą. Pobożność
nie polega na zewnętrznych obrzędach, ale na miłości, która ją ożywia i jest nierozłącznie związana
ze sprawiedliwością i z wiernością Prawu. Bóg daje się nam jako wzór miłości i sprawiedliwości. Kult
który składają Bogu ludzie pobożni, przejawia się w uwielbieniu Boga za Jego miłość. Ten kult będzie
przyjęty przez Boga tylko wtedy, kiedy mu będzie towarzyszyć wiara. Bóg obdarza mądrością ludzi
pobożnych, którzy nie oddzielają kultu od miłości i korzystają ze wszystkich dóbr stworzonych przez
Boga. Prawdziwa pobożność to ta, w której człowiek walczy w obronie swej wiary aż do śmierci. Jest
ona silniejsza w nim od wszystkiego.
[…]To właśnie dar pobożności czyni wolę ludzką bardziej łagodną, opanowaną i cichą. Dar ten łączy
się zazwyczaj z błogosławieństwem, obiecanym ludziom cichym, nie szukającym rozgłosu. Św.
Tomaszowi dar ten kojarzy się z błogosławieństwem czwartym – „którzy łakną i pragną
sprawiedliwości” i piątym – „którzy są miłosierni”. Ludzie pozbawieni daru pobożności są: „samolubni,
chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca,
bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy,
zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną
się jej mocy”.
Jeśli miłość to i wierność
[…] Istnieje to niebezpieczeństwo, że możemy zatrzymać się na pewnym poziomie, gdzie „wierność”
będzie polegała na powtarzaniu wciąż tych samych słów, tych samych modlitw i podejmowaniu takich
samych drobnych wyrzeczeń. Zatem stałość może być zimnym zachowaniem człowieka i ma swoje
korzenie w wyrachowanym egoizmie (od do i nic ponad to). Oczywiście, istnieje również pozytywna
stałość, która jest niezbędna, by mogła rozwijać się pełna miłości wierność. Wierność ma swoje
miejsce w sercu, natomiast stałość jest postawą bardziej wyrozumowaną, trwającą przy tym, wobec
czego moje serce bezwzględnie chce dochować wierności. Jeśli rozum nie współpracuje z sercem,
to owoce będą twarde martwe. Kiedy jednak rozum, w tym wypadku roztropna stałość, będzie uległa
sercu, to stanie się pomocą i wsparciem najgłębszych jego dążeń, które nie zawsze łatwo jest
wprowadzić w życie.
Prawdziwa wierność nie powtarza mechanicznie starych wzorów i nie chodzi utartymi szlakami.
Wierność ma zdolności twórcze. Jest podobna do stwórczej mocy Boga. Wierność Boga wobec tego,
co stworzył wyraża się w tym, że On w każdym momencie swoje dzieło odnawia (stwarza na nowo).
Naszą postawą niezbędną przy pragnieniu bycia wiernymi jest to, aby być głodnymi zawsze „czegoś
nowego” idącego we właściwym kierunku. Wtedy będziemy mogli odczuwać nasycenie zarówno
w wymiarze natury jak i łaski. „Zmęczyć się” to niemożliwe dla tego, kto żyje z Bogiem. Jego wierna
miłość sprawia, że wszystko, co On stwarza w każdym momencie napełniane jest nowym życiem.[…]

Dzień trzeci Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego;
dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.
Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia
swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na
wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla
Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie
utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone
miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.