Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 1Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
23 lutego 2023., po raz kolejny rozpoczynamy wspólne odmawianie Nowenny. Ta nieustająca
modlitwa w naszej Parafii rozpoczęła się w 2019 roku.
Za każdym razem obejmujemy intencją wspólną: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników
ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli oraz oddajemy
Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
Zachęcamy wszystkich do udziału w Nowennie. Przebieg modlitwy jest następujący:
Co drugi czwartek rozpoczynamy kolejny Dzień Nowenny z Dzienniczka św. Siostry Faustyny i
kontynuujemy przez kolejne 8 dni.
Np. 23 lutego rozpoczynamy Dzień 1 z dzienniczka i przez kolejne 8 dni odmawiamy tylko dzień
pierwszy czyli od 23 do 3 marca; następnie od 9 do 17 marca modlimy się Dniem 2.
Według nakazu Pana Jezusa – porządek wszystkich Dni Nowenny jest następujący :
Dzień pierwszy: Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników
Dzień drugi: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne
Dzień trzeci: Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne
Dzień czwarty: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają
Dzień piąty: Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców
Dzień szósty: Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci
Dzień siódmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie
Dzień ósmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym
Dzień dziewiąty: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe
Wchodząc w czas Wielkiego Postu pamiętajmy o Miłości Pana Boga do nas. Niech miłosierdzie Boga
podtrzymuje nas w czasie skupienia i umacnia naszą wiarę.
Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność,
Zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym
razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego
pokolenia!
(II Księga Mojżeszowa 34 6-7)

„ Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a
miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami” (Psalm 145, 8-9)

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy,
nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3, 16)

„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,  i nas,
którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście.” (List do Efezjan
2, 4-5)
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Ew. Mateusza 5, 7)
„Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad
sądem.” (List Jakuba 2, 13)
„Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna,
ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.” (List Jakuba 3, 17)
„A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni;  Nie
oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani
zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” (I List Piotra 3, 8-9)
Dzień pierwszy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu
miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata
dusz.
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na
grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do
mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez
miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych
grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki
okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków.
Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.