Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 8Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
Nasza modlitwa nowenną do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą nieustającą.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
26 stycznia 2023 r. odmawiamy Dzień 8 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 8 Nowenny).
„W oceanie Miłości i Miłosierdzia Trójcy Przenajświętszej. Autobiografia i dziennik duchowy”,
Sługa Boża S. Roberta Zofia Babiak
Otrzymałam zrozumienie, że nie jest wolą Bożą, aby dusze szły do czyśćca, lecz prosto do
nieba. Czyściec istnieje z miłosierdzia Bożego przez wzgląd na słabość ludzką. Zrozumiałam,
że będę wiele cierpiała na ziemi, aby spełnić wolę Bożą i zaraz po śmierci iść do nieba. Tę
łaskę mogę otrzymać tylko z niepojętej dobroci Trójcy Świętej, bo jakże może uniknąć
czyśćca istota, która zasłużyła na tysiące piekieł. (114)
Zrozumiałam, jak wielką chwałę ma Pan Jezus, gdy dusza współpracuje z łaską nad swoim
uświęceniem tak dalece, aby uniknąć czyśćca, wtedy Jezus jest dla niej w całej pełni
Zbawicielem, a stąd płynie wielka chwała dla Jego Męki. (399)
„Świadectwo” i „Słowo pouczenia”, Alicja Lenczewska
† Przeżywasz swój czyściec, Moje dziecko.
Poznawanie Mnie i poznawanie siebie jest bólem oczyszczającym i uświęcającym.
To są męki czyśćcowe: męka skruchy i wstydu wynikające z poznania własnej
niewdzięczności wobec Mojej miłości, jaką cię ogarniam ciągle i mimo tego, jaka jesteś.
Prawdę całkowitą o Mnie i o sobie poznasz, gdy staniesz przede Mną ogołocona z ciała, które
ją zaciemnia.
Wtedy będziesz wiedzieć i widzieć w pełni wszystko: swoją grzeszność i Moją świętość.
Jeśli życie twoje przebiegnie w skrusze, a serce będzie pokorne wobec Mnie i bliźnich,
poznanie Prawdy nie będzie bolesne, bo swój czyściec przejdziesz na ziemi.
Jeśli jednak będziesz zapatrzona w siebie i będziesz pragnęła górować nad innymi swoimi
braćmi – poznając Prawdę, zaznasz ogromnego wstydu i bólu. Poznając Moją świętość i
pokorę, poznasz w tym świetle własną nędzę, głupotę i pyszałkowatość. I czyściec twój
dopiero się zacznie, o wiele bardziej bolesny niż tu na ziemi, bo nie będziesz mogła nic
uczynić, jak tylko przyjąć cierpienie.
Przeżywaj tu swój czyściec i przyjmuj wszelkie cierpienie: tak duchowe, jak i fizyczne, z
radością i miłością do Mnie i ludzi, którymi posługuję się do twego oczyszczenia, aby u Mnie
czekało cię tylko i na zawsze niebo przebywania z Bogiem w jedności dusz.
1 Kor 11, 31 Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. (Ś 894)
† Życie właściwie spożytkowane to napełnianie się Mną aż do wypełnienia zupełnego – do
przemiany istnienia w doskonałe istnienie we Mnie.
Każdy człowiek ma takie zadanie i taką perspektywę przed sobą.
I sposób proponowany przeze Mnie, najbardziej skuteczny, którym jest powołanie. Każde
powołanie – w każdym stanie.

Czyściec istnieje po to, aby naprawić to, co w drodze życia zostało zaniedbane. Jest darem
Mojej łaski i Miłości. Jest Miłosierdziem pozwalającym powrócić do pełni radości we Mnie
tym, którzy tego chcą w chwili przekraczania granicy.

Dzień ósmy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia
Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo
przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im
ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała
ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej
sprawiedliwości.
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do
mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak
wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca
Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w
najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz,
jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod
sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego
najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.
        KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.