Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 8Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
Nasza modlitwa nowenną do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą nieustającą.
Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
22 września 2022 r. odmawiamy Dzień 8 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 8 Nowenny).
Objawienia św. Brygidy
Św. Brygida opowiada nam w Objawieniach Św. Brygidy, że Matka Boża posiada tytuł Matki Dusz
Czyśćcowych. „Jestem” – powiedziała świętej – „Matką tych wszystkich, którzy znajdują się w miejscu
odbywania pokuty. Moje modlitwy łagodzą kary nałożone na nich za ich grzechy”.
Matka Boża z Montligeon patronką Dusz Czyśccowych
Centrum modlitwy za zmarłych
Tworzymy jeden Kościół, wierząc w miłość i miłosierdzie Boga. W komunii tej na uprzywilejowanym
miejscu znajduje się Maryja Dziewica, czczona w Sanktuarium Notre Dame de Montligeon we Francji
jako Wyzwolicielka i Pocieszycielka Strapionych.
Fundator Dzieła Montligeon, ksiądz Paul Buguet, utworzył dwa dzieła: jedno o celu socjalnym, drugie
– mistycznym. Urodzony w 1843, jako kapłan został skierowany w 1878 do La Chapelle, małego
miasteczka, gdzie zastał ubogich mieszkańców. Odrestaurował tutejszy kościół, następnie zbudował
zbiornik wodny dla zaopatrywania w wodę pitną, zaprojektował linię kolejową. Tu, w La Chapelle,
została zrealizowana idea utworzenia dzieła dla uwolnienia dusz cierpiących w czyśćcu, idea, którą
nosił w sercu już dwa lata przed przybyciem do La Chapelle, kiedy został dotknięty przez trzy zgony w
swojej rodzinie. W modlitwach i medytacjach Paula Buguet powracała odtąd myśl ulżenia duszom
czyśćcowym.
Kiedy w 1884 Buguet otrzymał zgodę od biskupa Sees na utworzenie stowarzyszenia dla uwolnienia
dusz czyśćcowych pod patronatem Maryi Wyzwolicielki (Marie Liberatrice), staje się, jak sam o sobie
mówi „komiwojażerem dusz czyśćcowych”. Zachęcony przez papieża w 1893 udaje się w podróż-
pielgrzymkę, anonsując przesłanie Dzieła Montligeon; był w Europie Zachodniej, Hiszpanii,
Niemczech, Europie Centralnej, Anglii, Irlandii, Australii, Indiach, Stanach Zjednoczonych. 20 listopada
1893 Dzieło liczy 3 500 000 osób stowarzyszonych.
Śmierć innych obliguje do zapytań o własny koniec życia. Misją dzieła Montligeon, założonego przez
francuskiego księdza Paula Buguet w 1884, jest modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące oraz
anonsowanie przesłania Kościoła na temat przeznaczenia wiecznego każdego człowieka. Jest to
wspaniałe przesłanie nadziei. Człowiek, stworzony na podobieństwo Boga, nosi w sobie zalążek życia
wiecznego. Poza śmiercią istnieje inny świat, z aniołami i wszystkimi zmarłymi, „już zbawionymi”.
Między dwoma światami: niewidzialnym i widzialnym istnieją nieprzerwane więzi. Żyjący mogą
modlić się za zmarłych i także zmarli mogą pośredniczyć i wstawiać się za żyjących. Jest to misterium
komunii świętych.

Dzień ósmy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia
Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo
przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im
ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała
ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej
sprawiedliwości.
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do
mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak
wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca
Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w
najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz,
jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod
sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego
najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.
        KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.