Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 116 czerwca 2022 r., po raz kolejny rozpoczynamy wspólne odmawianie Nowenny. Ta nieustająca
modlitwa w naszej Parafii rozpoczęła się w 2019 roku.
Za każdym razem obejmujemy intencją wspólną: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników
ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli oraz oddajemy
Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
Zachęcamy wszystkich do udziału w Nowennie. Przebieg modlitwy jest następujący:
Co drugi czwartek rozpoczynamy kolejny Dzień Nowenny z Dzienniczka św. Siostry Faustyny i
kontynuujemy przez kolejne 8 dni.
Np. 16 czerwca rozpoczynamy Dzień 1 z dzienniczka i przez kolejne 8 dni odmawiamy tylko dzień
pierwszy czyli od 16 do 24 czerwca ; następnie od 30 czerwca do 8 lipca modlimy się Dniem 2.
Według nakazu Pana Jezusa – porządek wszystkich Dni Nowenny jest następujący :
Dzień pierwszy: Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników
Dzień drugi: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne
Dzień trzeci: Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne
Dzień czwarty: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają
Dzień piąty: Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców
Dzień szósty: Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci
Dzień siódmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie
Dzień ósmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym
Dzień dziewiąty: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe

Alicja Maria Lenczewska
SŁOWO POUCZENIA Lata: 1995 – 2010

Czw. 16.II.95.
† Miarą postępu w rozwoju duszy, jest przede wszystkim łączność ze mną: jej głębia, siła i ciągłość,

które są owocem tej łączności. Miłość i poczucie bezradności rodzą pragnienie bliskości ze Mną.
Dlatego słabości twoje są dla ciebie błogosławieństwem. A Moje łaski wzrostem w miłości.

Pn. 20.II.95.
† Ja się nie brudzę twoją grzesznością, gdy zbliżam się do ciebie. Grzeszność twoja znika w Moim
świetle i dusza twoja jaśnieje Moim blaskiem.

N. 26.II.95.
† Niech modlitwa wstawiennicza za świat i ludzi nieustannie trwa w twoim sercu szczególnie za tych,
których okazuję ci wyraźniej, których spotykasz na drodze twego życia i twej codzienności. Ufaj
Mojemu Słowu i Moim obietnicom, że spełniam prośby – choć często inaczej niż oczekujesz. Inaczej,
to znaczy dużo lepiej niż pozwala przewidzieć ludzka wyobraźnia.
Dziecko Moje, bądź radosna. Wiedz, że powołanie, jakie daję zawsze zgodne jest z naturalnymi
predyspozycjami człowieka. Powołując do służby dla Królestwa Bożego nie łamię ludzkich skłonności,
lecz je oczyszczam i ubogacam. Każdego wyposażam do określonych zadań na ziemi w momencie
stwarzania i dla każdego jest przygotowane miejsce w Królestwie Ojca. Służbę wstawienniczą za braci
wykonuj z wiarą i mocą Moją ukrytą w sercu, dyskretnie i gorliwie. Niech to będzie celem każdej myśli
twojej o ludziach i każdego spotkania z nimi, każdej wypowiedzi twojej o drugim człowieku.
……– Prosiłam za wielu: ześlij na nas Swego Ducha, Panie…
† Nie mogę, bo nie chcą.
† Abym mógł, twoja prośba musi być silniejsza niż ich niechęć.
† Bądź ostrożna w sądach o sprawach, o ludziach, bo nigdy nie znasz całej prawdy.
– Ukazał mi Pan (podczas rachunku sumienia) jak bardzo się raduje, gdy może dać przebaczenie
komuś, kto o nie prosi. Jak bardzo raduje się dusza, która pragnie oczyszczenia, a którą oczyszcza.
Stawia ją jak gdyby na piedestale wobec całego nieba, by podziwiano jej piękno.

Dzień pierwszy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu
miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata
dusz.
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na
grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do
mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez
miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych
grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki
okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków.
Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.