Rachunek sumieniaWprowadzenie do rachunku sumienia

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu chce ratować każdego człowieka zagrożonego ustawicznie wpływem złego ducha, szatana. W tym celu ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty, aby każdy grzesznik mógł łatwo powrócić do miłującego Ojca. Pan Jezus przekazał tę władzę pojednania swojemu Kościołowi słowami: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy – są im odpuszczone, a którym zatrzymacie – są im zatrzymane.

Kościół wypełnia tę misję Chrystusa przez swoich kapłanów w sakramencie pokuty, popularnie nazwanym spowiedzią świętą. Dla owocnej spowiedzi świętej wymaga się wypełnienia 5 warunków, mianowicie:

1)               dobry rachunek sumienia,

2)               żal za popełnione grzechy,

3)               postanowienie poprawy,

4)               szczere wyznanie grzechów,

5)               zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Pan Bóg bez żalu nie odpuszcza nigdy żadnego grzechu osobistego. Żeby więc za grzech żałować – trzeba go najpierw poznać. W tym celu należy dokładnie rozważyć grzechy wy-mienione w „rachunku sumienia” i pamięcią sięgnąć do własnej przeszłości. Jeżeli swoich grzechów pozna się wiele – wtedy zaleca się, by przystąpić do konfesjonału z karteczką.

Przedtem jednak trzeba wzbudzić żal za grzechy (możliwie doskonały), następnie mocno postanowić poprawę (trzeci warunek) przez unikanie wszelkich grzechów, zwłaszcza ciężkich, a także unikać okazji do ich powtarzania. Ponadto trzeba naprawić krzywdę (piąty warunek), np. zwrócić rzecz skradzioną i wynagrodzić wszelkie szkody przez siebie wyrządzone.

Modlitwa przed rachunkiem sumienia (I)

Panie Jezu, mój Zbawicielu kochający mnie miłością niewymowną, staję przed Tobą jako biedny grzesznik i błagam, byś wyzwolił mnie z moich grzechów i zniewoleń. Daj mi światło Ducha Świętego, bym poznał moje przewinienia, głęboko za nie żałował i stanowczo odwrócił się od nich. Obmyj mnie w świętej spowiedzi najdroższą Krwią Twoją. Amen.

Modlitwa przed rachunkiem sumienia (II)

Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie to wszystko, czym Boga, mego najlepszego Ojca, obraziłem. Skrusz moje serce, abym za grzechy moje szczerze żałował, i umocnij moją wolę, abym wytrwał w dobrym. Matko Boża, Ucieczko grzeszników, wyproś mi u Syna swego łaskę dobrej spowiedzi. Aniele Stróżu mój i Ty, święty Patronie, wstawcie się za mną u tronu Miłosierdzia Bożego. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA

Pytania wstępne

– Kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi?

– Czy nie zataiłem jakichś grzechów?

– Czy odprawiłem zadaną pokutę?

– Czy naprawiłem wyrządzoną krzywdę i szkodę?

– Czy choć trochę się poprawiłem?

– Czy starałem się unikać grzechów i okazji do ich popełniania?

– Nad jakim grzechem i jaką swoją wadą pracuję teraz szczególnie?

Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wywiódł […] Z domu niewoli (Wj 20, 2).

Szczegółowy rachunek sumienia

1. Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie!

– Czy wierzę w Boga – Stwórcę i Pana wszechświata?

– Czy Bóg jest także moim „osobistym” Bogiem?

– Czy wierzę (wiem), że jestem stworzeniem, zależnym od Boga i kochanym przez Niego?

– Czy oddaję chwałę Bogu przez dobre życie i modlitwę?

– Czy uznaję całe prawo Boże nad światem i ludźmi?

– Czy nie jestem pyszny wobec Boga?

– Czy dziękuję Bogu za wszelkie dobro?

– Czy nie wątpię dobrowolnie w prawdy wiary lub czy nie lekceważę ich?

– Czy pogłębiam moje życie wiary?

– Czy postępuję zawsze zgodnie z moją wiarą?

– Czy bronię wiary i Ewangelii przed atakami ateistów itp.?

– Czy nie zapieram się mojej wiary wobec innych?

– Czy nie krytykuję prawd wiary lub przykazań Bożych czy kościelnych?

– Czy nie zwalczam i nie wyśmiewam rzeczy dobrych i Bożych?

– Czy nie mam bożków, którym w praktyce służę i oddaję swoje serce, czas i siły: pieniędzy, rozrywki, zakupów, internetu, seksu, mego egoizmu?

– Czy nie popełniłem bluźnierstwa lub świętokradztwa, np. przez niegodne traktowanie sakramentów?

– Czy nie kusiłem Pana Boga, tzn. czy nie wystawiałem na próbę dobroci i wszechmocy Boga?

– Czy nie poddaję się rozpaczy lub – przeciwnie – zuchwałej ufności?

– Czy nie grzeszę obojętnością, niewdzięcznością, oziębłością lub nawet nienawiścią względem Boga?

– Czy nie żyję praktycznie jak ateista?

– Czy nie akceptuję bluźnierstw innych, np. w pseudosztuce?

– Czy nie korzystam z czarów, wróżb, magii, horoskopów, zaklęć, amuletów, talizmanów itp.?

– Czy nie stosuję praktyk satanistycznych i okultystycznych?

– Czy nie brałem udziału w seansach spirytystycznych?

– Czy nie poddaję się zabobonom?

– Czy nie fascynuję się fałszywymi religiami, obrzędami, tańcem, muzyką i ćwiczeniami poświęconymi szatanowi?

– Czy chronię się przed działaniem złego poprzez sakramenty święte i modlitwę?

– Czy mam spokój w sercu, zgadzając się na wolę Bożą?

2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremno.

– Czy szanuję imię Boga i świętych, rzeczy święte i osoby poświęcone Bogu?

– Czy wypełniam moje śluby i przyrzeczenia (np. sakramentalne)?

– Czy wielbię Boga poprzez cześć dla Jego imienia w modlitwie i w życiu?

– Czy szanuję moje imię i godność chrześcijanina?

– Czy bronię czci imienia Bożego, gdy inni je znieważają?

– Czy nie nadużywam imienia Bożego, tzn. czy nie wymawiam imion świętych w potocznej rozmowie, żartach, w szyderstwie?

– Czy nie bluźnię i nie znieważam Boga poprzez niepotrzebne przysięgi?

– Czy nie gardzę Bogiem albo czy nie traktuję Go jak kumpla lub służącego?

– Czy nie fałszuję obrazu Boga poprzez swoje życie jako powierzchownego chrześcijanina?

– Czy nie przeklinałem i nie złorzeczyłem komuś?

– Czy nie stosuję w rozmowie wyrazów wulgarnych?

– Czy mogę być dumny z mego sposobu mówienia?

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

– Czy uświęcam dzień święty przez oddanie chwały Bogu i zwrócenie się z miłością ku ludziom?

– Czy spełniam obowiązek uczestnictwa w całej Mszy św. w niedziele i święta nakazane?

– Czy biorę czynny udział we Mszy św.?

– Czy nie „uczestniczę” we Mszy św. poza kościołem? 

– Czy przystępuję odpowiednio często i ze czcią do spowiedzi i Komunii św.?

– Jak odprawiam przygotowanie i dziękczynienie po Komunii św.?

– Czy nie przyjąłem świętokradczo Komunii św.?

– Czy chodzę do kościoła odpowiednio ubrany?

– Czy nie byłem leniwy w praktykach religijnych?

– Czy nie depczę dni świętych poprzez niekonieczną pracę, robienie niekoniecznych zakupów, spędzanie długiego czasu przed telewizorem, przy komputerze itp.?

– Czy poświęcam swój czas w niedziele i święta na rozmowę i przebywanie z rodziną?

– Czy czytam Pismo Święte i książki pogłębiające wiarę?

– Czy zachowuję wstrzemięźliwość od mięsa w piątki i post w dni ustalone przez Kościół?

– Czy powstrzymuję się od zabaw w Wielkim Poście?

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

– Czy okazuję cześć, zainteresowanie i pomoc moim rodzicom?

– Czy jestem odpowiedzialny za moich rodziców?

– Czy nie mam dla rodziców pogardy i lekceważenia?

– Czy nie krytykuję rodziców, ich właściwych rad, wartości, sposobu postępowania?

– Czy nie lekceważę i nie gardzę naukami rodziców udzielanymi w trosce o moje dobro?

– Czy nie wstydzę się moich rodziców?

– Czy nie traktuję rodziców jako zbędnego balastu życiowego?

– Czy szanuję ludzi starszych – moich krewnych, a także obcych?

– Czy szanuję rodzinę – swoją i innych – jako wspólnotę ludzi ustanowioną przez Boga i naturę?

– Czy mam dobre relacje z członkami rodziny?

– Czy wychowuję swoje dzieci zgodnie z zasadami Ewangelii?

– Czy uważam swoje dziecko za dar i własność Boga, a nie za moją rzecz?

– Czy jestem odpowiedzialny za swoje dzieci?

– Czy umiem zwrócić uwagę moim dzieciom?

– Czy potrafię uszanować wybór drogi życiowej przez moje dzieci?

– Czy szanuję Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa?

– Czy czuję się żywą cząstką Kościoła?

– Czy jestem posłuszny poleceniom Kościoła?

– Czy bronię Kościoła przed agresją, szkalowaniem i obmową?

– Czy szanuję kapłanów i modlę się za nich?

– Czy okazuję cześć mojej ojczyźnie poprzez rzetelną pracę, szanowanie jej historii i obronę przed atakami?

– Czy dobrze spełniam moje funkcje społeczne?

– Czy uczestniczę w życiu społeczeństwa dla dobra wszystkich?

– Czy szanuję wszystkich ludzi, niezależnie od ich poglądów, skłonności, a nawet grzechów?

– Czy umiem napomnieć kogoś, szanując jego godność?

5. Nie zabijaj.

– Czy uznaję wyłączne prawo Boże do dawania życia i uśmiercania?

– Czy nie zabiłem kogoś, np. dziecka w łonie matki, człowieka potrzebującego przez nie- udzielenie pomocy itp.?

– Czy nie przyczyniłem się do aborcji przez namowę, wyśmiewanie, dezaprobatę itp.?

– Czy nie popieram aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro?

– Czy nie dążę do ograniczenia praw ludzi starszych i do wyeliminowania ich z życia?

– Czy nie przyczyniam się do szerzenia kultury śmierci?

– Czy nie usiłowałem popełnić samobójstwa?

– Czy szanuję swoje życie przez rozsądne dbanie o siebie?

– Czy szanuję życie innych przez życzliwość i pomoc potrzebującym?

– Czy nie żywię do kogoś nienawiści i gniewu?

– Czy nie groziłem komuś?

– Czy nie chcę się na kimś zemścić?

– Czy staram się przebaczać?

– Czy nie gardzę kimś?

– Czy nie namawiałem kogoś do grzechu?

– Czy nie zgorszyłem kogoś?

– Czy nie szkodzę innym w jakikolwiek sposób: złością, agresją, nienawiścią, złym przykładem?

– Czy nie obżeram się?

– Czy nie zażywam narkotyków i nie upowszechniam ich?

– Czy nie ulegam nałogowi pijaństwa i nie na-kłaniam innych do picia alkoholu?

– Czy nie stosuję używek szkodzących zdrowiu?

– Czy przestrzegam przepisów bezpieczeństwa, także na drogach?

– Czy umiem wprowadzać wszędzie pokój?

6. Nie cudzołóż.

– Czy uznaję małżeństwo jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny?

– Czy uznaję prawo Boże w dziedzinie moralności seksualnej?

– Czy zgadzam się z moją tożsamością płciową jako zgodnym z wolą Bożą i naturalnym sposobem istnienia?

– Czy szanuję godność swoją i innych osób?

– Czy zachowuję czystość właściwą memu stanowi cywilnemu?

– Czy pozostaję w małżeństwie sakramentalnym?

– Czy nie żyję w konkubinacie, jako rozwodnik lub jako człowiek wolny?

– Czy nie współżyję z kimś bez ślubu?

– Czy nie zdradzam mojego współmałżonka, także w myśli i pragnieniu?

– Czy nie dopuszczam w sercu możliwości zdrady czy rozwodu?

– Czy szanuję płodność jak dar Boży i cel małżeństwa?

– Czy nie stosuję antykoncepcji, środków wczesnoporonnych i innych sposobów zabijających poczęte dziecko czy uniemożliwiających poczęcie?

– Czy nie popełniłem czynów nieczystych, lubieżnych, homoseksualnych, kazirodczych?

– Czy nie jestem rozwiązły?

– Czy nie oglądam pornografii w intemecie, telewizji, gazetach?

– Czy nie korzystam z różnych usług seksualnych, także przez internet?

– Czy nie lubię i nie propaguję nieumiarkowanego seksu?

– Czy nie zniewalam lub nie namawiam innych do rzeczy nieczystych?

– Czy nie uprawiam samogwałtu (masturbacji)?

– Czy nie zniewalam kogoś moją miłością czy przyjaźnią?

– Czy stać mnie na bezinteresowną przyjaźń?

– Czy czuwam nad właściwymi relacjami moich bliskich?

– Czy nie akceptuję pozamałżeńskiego współżycia moich dzieci, wnuków czy przyjaciół?

– Czy nie popieram związków grzesznych, także niezgodnych z naturą człowieka?

– Czy potrafię zwrócić uwagę z powodu czyjejś niemoralności i bronić przykazań Bożych?

7. Nie kradnij.

– Czy szanuję własność swoją i innych?

– Czy nie ukradłem komuś czegoś?

– Czy zwróciłem rzecz ukradzioną lub znalezioną?

– Czy wynagrodziłem szkody wyrządzone innym?

– Czy nie wyłudzam czegoś od innych?

– Czy nie popełniłem jakichś krętactw dla zysku?

– Czy nie uprawiam spekulacji, korupcji, fałszerstw?

– Czy nie zniszczyłem dobra wspólnego?

– Czy szanuję bogactwa naturalne?

– Czy jestem życzliwy wobec zwierząt i czy używam ich według woli Bożej?

– Czy nie staram się żyć „jak niebieski ptak”, unikając rzetelnej pracy?

– Czy jestem uczciwy jako pracodawca lub pracownik?

– Czy nie zatrzymuję uczciwej płacy pracownikom?

– Czy nie poniżam swoich pracowników lub ludzi ode mnie zależnych?

– Czy nie zniewalam ludzi ode mnie zależnych finansowo?

– Czy jestem odpowiedzialny za ludzi ode mnie zależnych?

– Czy postępuję uczciwie w interesach?

– Czy nie uważam, że w życiu publicznym można postępować nieuczciwie?

– Czy uczciwie oddaję każdemu to, co mu się ode mnie należy, także państwu?

– Czy pomagam innym, także wspólnocie Kościoła, według moich możliwości?

– Czy wspieram ubogich?

– Czy staram się żyć skromnie i nie pracować nadmiernie tylko dla zysku?

– Czy nie marnowałem rzeczy moich i innych osób?

– Czy nie kupuję rzeczy zbędnych?

– Czy nie ulegam pasji kupowania dla kupowania?

– Czy traktuję pieniądz jak sługę, a nie jak pana?

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

– Czy żyję w prawdzie i jestem prawdomówny?

– Czy szanuję dobre imię i cześć bliźniego?

– Czy nie krzywdzę bliźniego przez pochopny sąd, oszczerstwa, oskarżenia czy obmowę?

– Czy nie osądzam bezpodstawnie czyichś słów i czynów?

– Czy nie lubuję się w obmawianiu znajomych w gronie kolegów?

– Czy nie szydzę z innych na portalach społecznościowych, blogach i w komentarzach w intemecie?

– Czy nie umieszczam niesprawdzonych informacji o innych w intemecie?

– Czy umiem panować nad moim językiem?

– Czy naprawiłem krzywdy wyrządzone językiem i pisaniem?

– Czy nie mam zwyczaju popełniania kłamstw i mówienia półprawd?

– Czy mogę powiedzieć, że zawsze mówię prawdę?

– Czy nie manipuluję informacjami?

– Czy nie oszukuję?

– Czy postępuję uczciwie we wszystkich sprawach?

– Czy umiem oceniać sprawy i wydarzenia zgodnie z prawdą i przykazaniami Bożymi?

– Czy staram się dążyć do otwartości i życzliwości względem każdego?

– Czy nie manipuluję kimś przez komplementy, służalstwo, pochlebstwo, samochwalstwo lub ironię?

– Czy umiem zwrócić uwagę?

– Czy nie traktuję kogoś złośliwie, z pychą?

– Czy nie zdradziłem czyjejś tajemnicy?

– Czy umiem oceniać sprawy i wydarzenia zgodnie z prawdą i przykazaniami Bożymi?

– Czy moja mowa jest wyrazem mojej akceptacji i miłości względem innych?

– Czy staram się dążyć do otwartości i życzliwości względem każdego?

9.               Nie pożądaj żony bliźniego swego.

– Czy nie pożądam czyjejś małżonki lub narzeczonej (czyjegoś męża lub narzeczonego)?

– Czy nie pożądam kobiety (mężczyzny), która(y) nie może do mnie należeć?

– Czy pożądanie nie jest moją pierwszą reakcją na obecność kobiety (mężczyzny)?

– Czy umiem patrzeć na kobiety (mężczyzn) spokojnie i przyjaźnie?

– Czy panuję nad moimi pragnieniami i pożądaniami?

– Czy walczę o czystość mego serca i wstrzemięźliwość?

– Czy praktykuję umartwienie, by nie popaść w niewolę pożądania?

– Czy jestem wstydliwy?

– Czy nie jestem zniewolony pożądaniem cielesnym, seksem, grzesznymi relacjami?

– Czy wszystko nie kojarzy mi się z seksem itp.?

– Czy nie marzę o zdobyczach seksualnych?

– Czy nie jestem nieskromny czy wyuzdany w swojej mowie i zachowaniu?

– Czy nie rozmawiam z upodobaniem o sprawach seksu?

– Czy nie prowadzę rozmów wulgarnych?

– Czy nie podniecam się do czynów seksualnych?

– Czy nie rozbudzam pożądliwości swojej i drugiej osoby przez pieszczoty i pocałunki?

– Czy nie stwarzam dla innych okazji do grzechu przez wyzywający strój czy zachowanie?

– Czy szanuję godność swoją i każdego człowieka jako dziecka Bożego?

– Czy walczę z permisywizmem obyczajów?

10. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która bliźniego jest.

– Czy zadawalam się tym, co mam w życiu?

– Czy nie pożądam czyjejś rzeczy?

– Czy nie pożądam czyjejś pracy, stanowiska, domu itd.?

– Czy nie jestem zniewolony chciwością i posiadaniem rzeczy materialnych?

– Czy nie podejmuję decyzji życiowych, mając na względzie tylko dobra materialne?

– Czy nie zazdroszczę innym bogactwa, znaczenia, kariery, urody, wiedzy itp.?

– Czy nie wynoszę się nad innych?

– Czy panuję nad pragnieniami i zamiarami?

– Czy nie dążę do wyższej stopy życiowej kosztem wartości moralnych?

– Czy nie ulegam zachłanności?

– Czy staram się żyć skromnie i nie gromadzić rzeczy z chciwości?

– Czy ciągle nie żyję jakimiś urojonymi pragnieniami i pożądaniami?

– Czy godzę się na to, kim jestem i jaki jestem, starając się pracować nad sobą?

– Czy staram się o ubóstwo serca?

– Czy szukam prawdziwych, Bożych skarbów?

Żal za grzechy

– Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

– Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

– Panie Jezu, żałuję z całego serca za wszystkie moje grzechy, którymi Ciebie obraziłem. Przebacz mi je, abym znowu stał się Twoim dzieckiem i mógł żyć w ścisłej łączności z Tobą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną! Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha przezwyciężonego! (Ps 51, 3. 11- -12).

MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ

Żałuję szczerze za moje grzechy

Boże, najlepszy mój Ojcze! Żałuję za wszystkie moje grzechy, które poznałem, a także za te, których nie mogę sobie przypomnieć. Żałuję serdecznie za nie, ponieważ przez nie obraziłem Ciebie, Boga Najwyższego, utraciłem Twoją łaskę i zasłużyłem na potępienie. Postanawiam szczerze odwrócić się od nich, zerwać z nimi na zawsze i unikać okazji do grzechu.

Pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy. Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu, całym sercem skruszonemu. Amen.

Żal za grzechy

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha przezwyciężonego! (Ps 51, 3. 11- -12).

Okaż mi swoje miłosierdzie

Jezu, który rozpięty na Krzyżu, wśród niewymownych boleści oddałeś życie za moje grzechy, upadam do Twych stóp i błagam Cię: okaż mi swoje miłosierdzie. Daj mi zrozumieć wielkie zło moich grzechów. Żałuję serdecznie, iż tak bardzo znieważyłem Twój majestat i Twą dobroć. Panie, dopomóż mi, bym unikał odtąd grzechów, szczególnie tych ciężkich.

Przyrzekam, że się z grzechów poprawię: porzucę miejsca, osoby, okazje, które stały się przyczyną moich występków. Wzmocnij moją wolę. Daj mi, Panie, siły do lepszego życia i wytrwania w dobrych postanowieniach, które teraz wobec Ciebie czynię…

Kocham Cię, o Panie, i pragnę przez tę spowiedź oczyścić swą duszę z wszelkiej winy, zapewnić sobie zbawienie wieczne i stać się godnym Twej Boskiej przyjaźni. Dopomóż mi, abym wyznał wszystkie grzechy moje szczerze, przejęty do głębi żalem serdecznym za nie, bym otrzymał przebaczenie od Ciebie, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PO SPOWIEDZI

Miłosierny Boże, mój najlepszy Ojcze w niebie! Uwielbiam Cię, żeś mi przebaczył moje grzechy i przywrócił mnie do swojej łaski i do przyjaźni ze sobą. Ofiaruję Ci duszę moją i błagam, byś dał mi siłę do zachowania jej wolną od grzechów. Wzmacniaj mnie w walce ze wszelkimi pokusami, daj łaskę do spełniania dobrych uczynków i zaprowadź mnie do życia wiecznego. Amen.

W jaki sposób potrafię Ci się odwdzięczyć, o Boże niezmierzonej dobroci? Jakże mam dziękować nieskończonemu miłosierdziu Twemu? Za grzechy moje należała mi się kara, a Ty przebaczyłeś mi je i pogrążyłeś je w głębokim zapomnieniu. Któż pojmie Twoje miłosierdzie bez granic?

Któż Ci zdoła należycie podziękować za taką miłość? Za słaby jestem na to, o Panie! Nie mogę nic innego uczynić, drogi mój Zbawicielu, jak tylko ofiarować Ci siebie samego i całe swoje życie.

Póki mi dni starczy, sławić będę cuda Twoje i do końca mego życia będę wychwalać miłosierdzie Twoje. Wspomóż mnie, Panie, abym zdecydowanie i szczerze zajął się odtąd sprawą zbawienia mej duszy.

Panno Najświętsza, Aniele Stróżu mój, święci moi patronowie i wszyscy, którzy tron Baranka Niepokalanego otaczacie, uproście mi u Niego, abym już więcej nie grzeszył, a potężnym Waszym wstawiennictwem wyjednajcie mi łaskę wytrwałości. Ja zaś uczynię wszystko z Waszą pomocą, by dotrzymać tej obietnicy, którą składam miłosiernemu Bogu. Amen.

Komentarze są zamknięte.