Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.

Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
4 listopada 2021 r. odmawiamy Dzień 3 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 3 Nowenny).


Strona księdza Pierzchalskiego
Dar pobożności
[…]Pobożność wiąże się w Starym Testamencie ze sprawiedliwością, z miłością i pokorą. Pobożność
nie polega na zewnętrznych obrzędach, ale na miłości, która ją ożywia i jest nierozłącznie związana
ze sprawiedliwością i z wiernością Prawu. Bóg daje się nam jako wzór miłości i sprawiedliwości. Kult
który składają Bogu ludzie pobożni, przejawia się w uwielbieniu Boga za Jego miłość. Ten kult będzie
przyjęty przez Boga tylko wtedy, kiedy mu będzie towarzyszyć wiara. Bóg obdarza mądrością ludzi
pobożnych, którzy nie oddzielają kultu od miłości i korzystają ze wszystkich dóbr stworzonych przez
Boga. Prawdziwa pobożność to ta, w której człowiek walczy w obronie swej wiary aż do śmierci. Jest
ona silniejsza w nim od wszystkiego.
Jeśli miłość to i wierność
[…] Istnieje to niebezpieczeństwo, że możemy zatrzymać się na pewnym poziomie, gdzie „wierność”
będzie polegała na powtarzaniu wciąż tych samych słów, tych samych modlitw i podejmowaniu
takich samych drobnych wyrzeczeń. Zatem stałość może być zimnym zachowaniem człowieka
i ma swoje korzenie w wyrachowanym egoizmie (od do i nic ponad to). Oczywiście, istnieje również
pozytywna stałość, która jest niezbędna, by mogła rozwijać się pełna miłości wierność. Wierność
ma swoje miejsce w sercu, natomiast stałość jest postawą bardziej wyrozumowaną, trwającą przy
tym, wobec czego moje serce bezwzględnie chce dochować wierności. Jeśli rozum nie współpracuje
z sercem, to owoce będą twarde martwe. Kiedy jednak rozum, w tym wypadku roztropna stałość,
będzie uległa sercu, to stanie się pomocą i wsparciem najgłębszych jego dążeń, które nie zawsze
łatwo jest wprowadzić w życie.
Alicja Maria Lenczewska SŁOWO POUCZENIA Lata: 1995 – 2010
Śr. 18.VI.03
† Dzieci oddane Mi będą walczyć o świętość Mojego Imienia w świecie. I trzeba abyście byli
przygotowani. W waszym życiu nie ma rzeczy mało ważnych. Wszystko ma być Bogu ofiarowane i dla
Boga czynione jawnie i we własnym sercu. I nie lękajcie się ani ludzi, ani własnej słabości. Wasza siła
jest w zjednoczeniu ze Mną: w waszej modlitwie, oddaniu i wierności. Czuwajcie, aby wasze serca
uderzały w rytm Mojego Serca, aby myśli Moje były waszymi myślami, a czyny wasze, wypełnieniem
Mojej woli
N 2.XI.03. Dzień Zaduszny

– Czytałam Jezu, rozmowy z Tobą sprzed kilkunastu lat. Nie wiem, co pozostało z nich w moim sercu.
Wiele mi objawiłeś i wielkie były moje przeżycia, a teraz jest zupełna cisza. Czym ona jest?
† To jest tak, jak w życiu: Emocja narzeczeństwa. A teraz jest czas codziennego trudzenia się
obowiązków i odpowiedzialności za podjęte zadania i złożone obietnice. Ale też czas pielęgnowania
Miłości. Znasz i wiesz wystarczająco dużo, aby nie dopytywać się, nie oczekiwać nowych inspiracji.
Trwaj, więc w ofiarowaniu się, we wiernej miłości i pragnieniu wypełniania Mojej woli. Emocje nie są
już potrzebne, ogołociłem cię z nich, aby motywacja twoja była czystym zawierzeniem i ufnością
wobec Mojej Miłości. Widzisz przecież, jak dokładnie kieruję twoim życiem, jak daję ci kolejne
zadania zwalniając z poprzednich. Jak spełniam twoje pragnienia /małe i większe/, jak dbam o twoje
potrzeby, jak układam twoje kolejne dni.
Proś, abym wzbudził w twoim sercu większą gorliwość w miłosnym oddaniu. Proś o to Maryję. Twoją
ofiarą jest też to, że zostałaś ogołocona z radowania się służbą i oglądania owoców twojego trudu.
Jest to, więc czysty trud, bez radości i zadowolenia, a więc cenniejszy.
O czystość serca trzeba troszczyć się oddając Mi wszystkie myśli i uczucia. Zarówno te pozytywne, jak
i te nieżyczliwe wobec ludzi. Dopuszczone zostały do twych myśli wtręty zła, po to abyś była bardziej
czujna i szybsza w oddawaniu Mi ich – w chwili pojawiania się. I abyś była ciągle zapatrzona we Mnie i
przytulona do Maryi. Abyś rozmawiała ze Mną w sercu – wtedy będzie ono czyste.
Dzień trzeci Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego;
dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.
Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia
swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na
wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla
Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie
utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone
miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.