Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
7 października 2021 r., po raz kolejny rozpoczynamy wspólne odmawianie Nowenny. Ta nieustająca
modlitwa w naszej Parafii rozpoczęła się 2 lata temu.
Za każdym razem obejmujemy intencją wspólną: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników
ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli oraz oddajemy
Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.

Zachęcamy wszystkich do udziału w Nowennie. Przebieg modlitwy jest następujący:
Co drugi czwartek rozpoczynamy kolejny Dzień Nowenny z Dzienniczka św. Siostry Faustyny i
kontynuujemy przez kolejne 8 dni.
Np. 7 września rozpoczynamy Dzień 1 z dzienniczka i przez kolejne 8 dni odmawiamy tylko dzień
pierwszy czyli od 7 – 15 października ; następnie od 21 – 29 października rozpoczynamy Dzień 2.
Według nakazu Pana Jezusa – porządek wszystkich Dni Nowenny jest następujący :
Dzień pierwszy: Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników
Dzień drugi: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne
Dzień trzeci: Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne
Dzień czwarty: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają
Dzień piąty: Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców
Dzień szósty: Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci
Dzień siódmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie
Dzień ósmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym
Dzień dziewiąty: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe
Św. Faustyna
W piątek 13 września 1935 roku, Siostra Faustyna w swojej celi miała wizję Anioła, który z rozkazu
Bożego przyszedł ukarać ziemię. Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego, zaczęła prosić Anioła, aby się
wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę, lecz gdy stanęła przed majestatem Trójcy Świętej,
nie śmiała powtórzyć tego błagania. Ale gdy w swej duszy odczuła moc łaski Jezusa, zaczęła prosić
Boga słowami, które wewnętrznie słyszała, a które weszły w skład Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Wtedy zobaczyła bezsilność Anioła, który nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary za grzechy ludzi. Na
drugi dzień rano, kiedy weszła do kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz pouczył ją, w jaki sposób ma
odmawiać tę modlitwę na cząstce różańca. Najpierw, odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś

Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące
słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a
Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego”; na paciorkach
„Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie
dla nas i świata całego”. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: „Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (Dz. 476). Ta modlitwa jest na
uśmierzenie gniewu Bożego.
W następnych objawieniach  Pan Jezus przekazał  Siostrze Faustynie wielkie obietnice, jakie związał z
ufnym odmawianiem tej Koronki. Przyrzekł łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci nie tylko tym, którzy
sami będą ją odmawiać, ale także konającym, przy których inni będą się modlić jej
słowami. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy – powiedział – jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę,
dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego (Dz. 687). Przez odmawianie tej Koronki podoba
Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą (Dz. 1541). Te i inne obietnice Pana Jezusa spełnią się
tylko wówczas, gdy podane przez Niego praktyki wypływać będą z wewnętrznej postawy ufności
wobec Boga i połączone będą z czynną miłością bliźniego.
W czerwcu 1937 roku zanotowała w dzienniczku ostateczny kształt tego dzieła, które jedno jest, ale w
trzech odcieniach. Pierwszy odcień stanowią dusze odosobnione od świata, które palić się będą w
ofierze przed majestatem Bożym i wypraszać miłosierdzie dla świata oraz przygotowywać go na
powtórne przyjście Chrystusa. Drugi odcień stanowią zgromadzenia czynne, które łączyć będą
modlitwę z czynami miłosierdzia i w egoistycznym świecie uobecniać miłosierną miłość Boga. Do
trzeciego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie, którzy poprzez codzienne świadczenie miłosierdzia
bliźnim czynem, słowem i modlitwą z miłości do Jezusa wypełniać będą zadania tego dzieła.
W krakowskim klasztorze kończy się przekazywanie Siostrze Faustynie prorockiej misji. W
październiku 1937 roku Jezus podał Siostrze Faustynie kolejną nową formę kultu Miłosierdzia Bożego,
polecił, aby czcić moment Jego śmierci na krzyżu: O trzeciej godzinie – powiedział – błagaj Mojego
miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej
męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla 
świata  całego  (Dz. 1320). 

Dzień pierwszy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu
miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata
dusz.
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na
grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do
mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez
miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych
grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki
okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków.
Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.