Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
26 sierpnia 2021 r. odmawiamy Dzień 7 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 7 Nowenny).
W dniu 22 sierpnia  we wspomnienie Maryi Królowej – cały Kościół tego dnia odnawia poświęcenie
się Niepokalanemu Sercu Maryi!
[…………Jakby na przekór „nowym trendom i modom”, w których brakło miejsca na religię, Pan Bóg
w sposób wyraźny zamanifestował Swą wolę właśnie w dwudziestym stuleciu, posyłając Maryję, by
w małej portugalskiej Fatimie ostrzegła świat przed karą za grzechy, a także wezwała ludzkość do pokuty
i nawrócenia. Drugą demonstracją Jego woli były objawienia Bożego Miłosierdzia, które w okresie
międzywojennym stały się udziałem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Oba te cudowne wydarzenia – jak się
okazuje – są ze sobą mocno związane.


Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno Fatima, jak i duchowe przeżycia św. Faustyny
nawiązują do wielkiej tradycji Kościoła, wiążącej Matkę Bożą z tajemnicą Miłosierdzia Bożego. Nie przez
przypadek nazywamy bowiem Maryję Matką Miłosierdzia, a św. Maksymilian Maria Kolbe utożsamiał
w ogóle misję Niepokalanej Dziewicy z Bożym Miłosierdziem. – Mamusia jest narzędziem Miłosierdzia
Bożego, a nie sprawiedliwości. Dobry Bóg dał nam Mamusię, by nas nie karać. Bądź spokojny: oddaj się
cały w ręce miłosiernej Opatrzności Bożej, to jest Niepokalanej – uczył wielki Apostoł Matki Bożej.
Maryja objawiła się w Fatimie, by powiedzieć nam, że odejście od Boga jest przyczyną ogromnego kryzysu
ludzkości i tylko pokuta oraz szczere nawrócenie są w stanie wyprowadzić dusze z tego błędnego kursu ku
katastrofie ogólnoświatowej, a w szerszej perspektywie – uratować nas od wiecznego potępienia. Przez
Niepokalaną do Bożego Miłosierdzia
Wracając jeszcze do objawienia z czerwca 1929 roku… Siostra Łucja otrzymała wtedy łaskę oglądania
tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Miała widzenie, podczas którego pod prawym ramieniem krzyża stała
Matka Boża (była to Fatimska Pani trzymająca w lewej ręce swe Niepokalane Serce, bez miecza i róż, lecz
z koroną cierni i płomieniami)… Pod lewym ramieniem zaś widniały litery jakby z kryształowo czystej wody
spływającej na ołtarz, tworzące słowa: „Łaska i Miłosierdzie”. Siostra Łucja tak skomentowała to
wydarzenie: Kto lepiej, aniżeli to Niepokalane Serce, mógłby nam odkryć tajemnicę Bożego
Miłosierdzia? Kilka dekad później potwierdził to „papież Miłosierdzia” bł. Jan Paweł II, który
powiedział: Maryja jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego Miłosierdzia.
Idealnie współgra to z Prawdą wyrażoną w hasłach: „Przez Maryję do Jezusa” i „Przez Niepokalaną do
Miłosierdzia Bożego”. Doskonale ukazuje też paralele między objawieniami Matki Bożej w Fatimie
i objawieniem Bożego Miłosierdzia, zawartym w Dzienniczku św. Siostry Faustyny.
 ***
Orędzie o Bożym Miłosierdziu współbrzmi i uzupełnia się z Orędziem Fatimskim. Prawda zawarta
w Dzienniczku mówi nam, czym jest Boże Miłosierdzie i zachęca nas do bezgranicznego zaufania. Z Fatimy

płynie przekaz mówiący, że Boże Miłosierdzie to dar, który możemy otrzymać także za pośrednictwem
Maryi – najwierniejszej uczennicy Chrystusa Pana, a miłosierna miłość ma objawić się światu przez
poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu. Ten maryjny akcent jest obecny także u św. Siostry Faustyny,
która głęboko wierzyła, że Matka Boża jest Przewodniczką pewną do Nieba. Świadczą o tym choćby te
słowa: Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością
jesteś, Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię [i] do serca mego. (Dz. 40)
Bogusław Bajor……….]
[………..Maryja, Matka Kościoła i Matka Miłosierdzia
Jak objawia się tajemnica miłosierdzia w życiu Maryi? Przede wszystkim Pan spojrzał na uniżenie swojej
Służebnicy. Maryja jest pełna pokory, dlatego Bóg sprawił, że całe bogactwo Jego miłosierdzia objawiające
się w historii Narodu Wybranego stało się udziałem Jej Niepokalanego Serca. To dlatego Maryja
wyśpiewała hymn Magnificat u swojej krewnej Elżbiety, wychwalając Boga za to, iż swoje miłosierdzie
okazuje zawsze z pokolenia na pokolenie (por. Łk 1, 50).
św. Faustyna była wielką czcicielką Maryi Matki Miłosierdzia. Maryja powiedziała do Sekretarki Bożego
Miłosierdzia: Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dzienniczek, 330).
Dzień siódmy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem
Słowa Pana Jezusa:
– Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie
Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją
męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego
litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu
przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej
szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
Św. Siostra Faustyna:
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania
najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają
wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród
wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze
te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te
dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili
zgonu.
(…) Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i
czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, [a] które
są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce
ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń
miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według
nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa,
który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie
Moje – Ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako
swej chwały.
KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.