Nowenna do Miłosierdzia Bożego.Nasza modlitwa nowenną do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą nieustającą.

Zachęcamy każdego  do wspólnej modlitwy.

9 kwietnia  2020 r. w Wielki Czwartek – odmawiamy Dzień 7 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni  kontynuujemy modlitwę (wszystkie dni Dzień 7 Nowenny).

Pan Jezus pragnie, aby szerzono cześć Jego Miłosierdzia.

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” (Dz 1075).

Orędzie Miłosierdzia, którym mamy  żyć i dzielić  się z innymi jest wielkim darem Boga dla naszych czasów, darem, który jest znakiem nadziei, rękojmią zbawienia i światłem oświetlającym ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu wiary, dlatego winien być przekazywany w wielkiej  pokorze i zgodnie z zamysłem Jezusa. Orędzie to – jak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI – jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzie jako Boża moc, jako Boża granica dla zła całego świata. Dlatego istnieje ogromna potrzeba, by tym darem dzielić się jak najlepiej i z wielką hojnością.

  1. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Modlić się o miłosierdzie

Jednym ze sposobów błagania o Miłosierdzie Boże jest modlitwa do tego Największego przymiotu Boga. Pomagają w tym formy kultu, jakie zapisała św. Faustyna, o których pouczył ją sam Pan Jezus w prywatnych objawieniach. Od jej kanonizacji kult do Bożego Miłosierdzia rozpowszechnił się bardzo szybko. Najbardziej znaną modlitwą jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus obiecał, iż ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci (Dz. 687). W innym miejscu „Dzienniczka” święta zapisała, że kiedy (…) odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę (811). Obietnice te podkreślają wielką moc tej modlitwy. Pan Jezus mówi także, że modlitwa ta jest pomocna dla konających, gdyż wyprasza im Miłosierdzie Boże.

Kolejną formą nabożeństwa jest obraz Jezusa Miłosiernego i do niej jest przypisanych kilka obietnic uzyskania miłosierdzia. Pan Jezus obiecuje, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz. 48).
Święto Miłosierdzia Bożego jest także sposobem uczczenia przymiotu miłosierdzia. Do tej formy kultu Pan Jezus przypisał obietnicę, że (…) która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Teologowie nazywają tę obietnicę nowym chrztem, gdyż skutki tych sakramentów są porównywalne ze stanem duszy zaraz po chrzcie św.

Godzina konania Jezusa na krzyżu jest czasem, który Chrystus wybrał na godzinę miłosierdzia. To forma kultu, która w sposób szczególny podkreśla mękę Jezusa na krzyżu i w wyraźny sposób łączy ją z przymiotem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus zachęcał świętą, a przez nią i nas, do szczególnego nabożeństwa do męki Jezusa o godzinie piętnastej. Jest to sposób wypraszania miłosierdzia, bo w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę Moją… (Dz. 1320).

Znaczącą formą kultu jest niewątpliwie szerzenie czci Miłosierdzia Bożego; dla tej formy jest także przypisana obietnica dostąpienia miłosierdzia. Pan Jezus kazał zapisać swej sekretarce następujące słowa: duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 379).

Dzień siódmy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

 

Komentarze są zamknięte.