Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 5Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
Zachęcamy każdego do wspólnej modlitwy.
Na stałe obejmujemy intencją: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników ciężkich, dusze w
czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli. Zawsze oddajemy Panu Jezusowi
Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
7 kwietnia 2022 r. odmawiamy Dzień 5 Nowenny, a następnie przez kolejne 8 dni kontynuujemy
modlitwę (wszystkie dni Dzień 5 Nowenny).
1 Kor 10, 1-33
Nie chciałbym , bracia , żebyście wiedzieli , że nasi ojcowie wszyscy , co prawda zostawali pod
obłokiem , wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w [ imię ] Mojżesza , w obłoku i w
morzu ; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój . Pili zaś z
towarzyszącej im duchowej skały , a ta skała – to był Chrystus . Lecz w większości z nich nie upodobał
sobie Bóg ; polegli bowiem na pustyni . Stało się zaś to wszystko , by mogło posłużyć za przykład dla
nas , abyśmy nie pożądali złego , tak jak oni pożądali . Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z
nich , według tego , co jest napisane : Zasiadł lud , by jeść i pić , i powstali , by się oddawać rozkoszom
. Nie oddawajmy się też rozpuście , jak to czynili niektórzy spośród nich , i padło ich jednego dnia
dwadzieścia trzy tysiące . I nie wystawiajmy Pana na próbę , jak wystawiali Go niektórzy z nich i
poginęli od wężów . Nie szemrajcie , jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez
dokonującego zagłady . A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych , spisane
zaś zostało ku pouczeniu nas , których dosięga kres czasów . Niech przeto ten , komu się zdaje , że
stoi , baczy , aby nie upadł . Pokusa nie nawiedziła was większa od tej , która zwykła nawiedzać ludzi .
Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to , co potraficie znieść , lecz zsyłając pokusę ,
równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać .
1 Kor 11, 17- 34
Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to , że schodzicie się razem nie na lepsze , ale ku
gorszemu . Przede wszystkim słyszę – i po części wierzę – że zdarzają się między wami spory , gdy
schodzicie się razem jako Kościół . Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia , żeby się okazało ,
którzy są wypróbowani . Tak więc , gdy się zbieracie , nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej .
Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia , i tak się zdarza , że jeden jest głodny ,
podczas gdy drugi nietrzeźwy . Czyż nie macie domów , aby tam jeść i pić ? Czy chcecie znieważać
Boże zgromadzenie i zawstydzać tych , którzy nic nie mają ? Cóż wam powiem ? Czy będę was chwalił
? Nie , za to was nie chwalę ! Ja bowiem otrzymałem od Pana to , co wam przekazałem , że Pan Jezus
tej nocy , kiedy został wydany , wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł : « To jest Ciało moje za
was [ wydane ]. Czyńcie to na moją pamiątkę ». Podobnie , skończywszy wieczerzę , wziął kielich ,
mówiąc : « Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej . Czyńcie to , ile razy pić będziecie , na

moją pamiątkę » . Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich , śmierć Pańską głosicie ,
aż przyjdzie . Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie , winny będzie Ciała i
Krwi Pańskiej . Niech przeto człowiek baczy na siebie samego , spożywając ten chleb i pijąc z tego
kielicha . Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [ Pańskie ] , wyrok sobie spożywa i pije .
Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło . Jeżeli zaś sami siebie
osądzimy , nie będziemy sądzeni . Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana , upomnienie otrzymujemy ,
abyśmy nie byli potępieni ze światem . Tak więc bracia moi , gdy zbieracie się by spożywać [
wieczerzę ] poczekajcie jedni na drugich ! Jeżeli ktoś jest głodny , niech zaspokoi głód u siebie w
domu , abyście się nie zbierali ku potępieniu [ waszemu ]. Co do reszty , zarządzę , gdy do was
przybędę .
 
Dzień piąty Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem
Słowa Pana Jezusa:
– Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu
miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy
wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi męki.
Św. Siostra Faustyna:
I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym
Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze
odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich
z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność
miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i odszczepieńców,
którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach.
Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla
nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają
wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
. KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod

Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.