Nieustająca Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień 110 lutego 2022 r., po raz kolejny rozpoczynamy wspólne odmawianie Nowenny. Ta nieustająca
modlitwa w naszej Parafii rozpoczęła się w 2019 roku.


Za każdym razem obejmujemy intencją wspólną: Kościół, naszą Parafię, Kapłanów, grzeszników
ciężkich, dusze w czyśćcu cierpiące, konających i młodzież, za którą nikt się nie modli oraz oddajemy
Panu Jezusowi Miłosiernemu intencje każdej osoby modlącej się z nami.
Zachęcamy wszystkich do udziału w Nowennie. Przebieg modlitwy jest następujący:
Co drugi czwartek rozpoczynamy kolejny Dzień Nowenny z Dzienniczka św. Siostry Faustyny i
kontynuujemy przez kolejne 8 dni.
Np. 10 lutego rozpoczynamy Dzień 1 z dzienniczka i przez kolejne 8 dni odmawiamy tylko dzień
pierwszy czyli od 10 do 18 lutego ; następnie od 24 lutego do 4 marca modlimy się Dniem 2.
Według nakazu Pana Jezusa – porządek wszystkich Dni Nowenny jest następujący :
Dzień pierwszy: Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników
Dzień drugi: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne
Dzień trzeci: Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne
Dzień czwarty: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają
Dzień piąty: Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców
Dzień szósty: Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci
Dzień siódmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie
Dzień ósmy: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym
Dzień dziewiąty: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe

Alicja Maria Lenczewska

SŁOWO POUCZENIA Lata: 1992 – 1994

Śr. 6.I.93. godz. 14,30 Objawienie Pańskie

Każdy, kogo powołałem do postępowania drogą Ewangelii w Mojej bliskości, powołany został nie
tylko dla siebie samego, ale aby wraz ze Mną przywoływać te dzieci Moje, które są oddalone ode
Mnie, zwabione ułudą świata i kłamstwem szatana. Aby pomagać im powracać na drogę Prawdy i
Miłości i wysługiwać im zbawienie. Niech cię nie zraża ich wygląd, postępowanie, zachowanie wobec

ciebie czy innych. Jeśli twój brat dostał się w pazury drapieżnego zwierza – choćby nawet wskutek
własnego braku roztropności i posłuszeństwa wobec Ojca – i wydaje krzyki niemiłe dla twego ucha,
lub szamocze się potrącają cię boleśnie; czy wówczas zajmiesz postawę obojętnego widza urażonego
jego zachowaniem i krytykującego go? Potępiającego? Czy raczej z troską i współczuciem starasz się
go uwolnić i wyratować i czy nie wzywasz pomocy kogoś, kto jest silniejszy od ciebie i na kogo możesz
liczyć? Czyń podobnie wobec każdego, kto uwikłany jest w pajęczynę zła, jaką osnuty jest świat, a

której nici w mniejszym lub większym stopniu, dosięgają wszystkich ludzi.
Z troską, miłością i współczuciem wstawiaj się za każdym – tym usilniej, im większemu złu ulega.
Trzeba dostrzegać zło i ratować ludzi z gorliwością i samozaparciem, i nigdy nie odwracać się z
niechęcią lub obojętnością od człowieka, który kieruje swe kroki w stronę ciemności. Po to dałem ci
poznać Moją Miłość i po to obdarowałem cię wieloma łaskami, abyś wszędzie gdzie jesteś, wstawiała
się za braćmi i pomagała im. Po to jesteś na świecie wśród ludzi, aby to czynić z miłością. Modlitwą i
ofiarą góry możesz poruszyć – także góry zła, jakie nagromadziły się w czyimś sercu.
Dzień pierwszy Nowenny do Miłosierdzia – z Dzienniczkiem

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu
miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata
dusz.
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na
grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do
mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez
miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych
grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki
okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków.
Amen.

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
        Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Komentarze są zamknięte.